Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

 

Artikel   1 - Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Qoel en Qjoet georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Dag: kalenderdag;

 

Artikel   2 - Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Qoel en Qjoet en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Qoel en Qjoet en consument.
 2. Door het plaatsen van een bestelling gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

 

Artikel   3 - Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Qoel en Qjoet gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Qoel en Qjoet niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Qoel en Qjoet onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Qoel en Qjoet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Qoel en Qjoet passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Qoel en Qjoet daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Qoel en Qjoet kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Het staat Qoel en Qjoet vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij Qoel en Qjoet en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien Qoel en Qjoet een bestelling of aanvraag weigert deelt Qoel en Qjoet dit onmiddellijk mee aan de consument.

 

Artikel   5 - De prijs/verzendkosten

 

 1. De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s.
 2. Wegens ontheffing aan Qoel en Qjoet van de administratieve verplichtingen wordt er geen omzetbelasting berekend.
 3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
 4. De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten.
 5. De verzendkosten zijn voor rekening van de consument.

 

Artikel   6 - Betaling

 

 1. Bij bestellingen via de webwinkel kan op de volgende manieren worden betaald:
 • IDeal
 • Vooraf overmaken
 • Betalen bij afhalen
 1. In het geval dat met Qoel en Qjoet een betalingstermijn is afgesproken en indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Qoel en Qjoet is gewezen op de te late betaling en Qoel en Qjoet de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen dezes 14-dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Qoel en Qjoet gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00, 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van ¢ 40,00.

 

Artikel   7 - Levering/verzending

 

 1. Qoel en Qjoet verzendt, via PostNL, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien een product op voorraad is bedraagt de gemiddelde levertijd 3-7 werkdagen vanaf de besteldatum.
 4. Voor een bestelling die niet op voorraad is geldt een gemiddelde levertijd van 10 werkdagen.
 5. Indien de bestelling niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan worden geleverd wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht.
 6. Qoel en Qjoet is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

 

Artikel   8 - Herroepingsrecht

 

 1. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.
 2. Producten die niet op maat zijn gemaakt kunnen geretourneerd worden binnen 14 dagen na levering zonder opgaaf van redenen., mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt en er zorgvuldig is omgegaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 3. Nadat de consument schriftelijk kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De retourkosten zijn voor rekening van de klant en verzending is voor eigen risico.
 4. Qoel en Qjoet stuurt na ontvangst van de melding zoals bedoeld in lid 3 onverwijld een ontvangstbevestiging.
 5. Indien de consument van zijn herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Qoel en Qjoet zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de consument betaalde, exclusief verzendkosten.
 6. Producten die op maat zijn gemaakt kunnen niet geretourneerd worden, tenzij er sprake is van productiefouten.
 7. Ruilen is niet mogelijk. Indien de consument een ander product wenst in de plaats van het reeds ontvangen product, heeft de consument het herroepingsrecht tot zijn beschikking zoals vermeld in lid 2. De consument kan een nieuwe bestelling plaatsen in de webshop.

 

Artikel   9 - Gegevensbeheer

 

 1. Door te bestellen geeft de consument toestemming aan Qoel en Qjoet zonodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Qoel en Qjoet gebruikt de gegevens van de consument uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De gegevens die door de consument worden verstrekt worden door Qoel en Qjoet vertrouwelijk behandeld.
 2. Qoel en Qjoet neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 3. Qoel en Qjoet verstrekt geen persoons- en accountgegevens aan derden.
 4. De gegevens van de consument worden slechts bewaard voor zover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens voor Qoel en Qjoet worden verkregen en verwerkt.

 

Artikel   10 - Overmacht

 

 1. In geval van overmacht is Qoel en Qjoet niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ziekte van personeel en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel   11 - Geschillen

 

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Qoel en Qjoet is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De consument kan voor vragen en/of klachten mailen naar info@qoelenqjoet.nl. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de consument op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
 3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Qoel en Qjoet en de consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg kennis, tenzij Qoel en Qjoet er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen.

 

Artikel   12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van dezesalgemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.